Segons la resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions:

La Fundació Privada DAU és una entitat no lucrativa inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2599).

Informació institucional, organitzativa i de planificació

ORGANIGRAMA

Certificats de transparència i qualitat

Complim els principis de la Fundación Lealtad, una organització independent que té la missió de fomentar la confiança en fundacions que compleixin fins d’acció social, cooperació al desenvolupament o medi ambient.

Descarregar Certificat d’Acreditació

El Sistema de Gestió de la Qualitat, UNE-EN-ISO 9001:2015 certifica els processos d’aplicació: servei d’envasat i condicionament de productes per als sectors farmacèutic, cosmètic i dietètic.

Capacitació i inserció laboral de persones amb trastorn de salut mental.

RECERTIFICACIÓ : 14.09.2018

Òrgans de govern i retribució

Els membres del Patronat no perceben cap remuneració pel seu càrrec (art.332-10.1 del Codi Civil de Catalunya).

PATRONAT

COMITÈ DIRECTIU

Descarrega les nostres memòries anuals

  Memoria Privada DAU 2022

Blog de la fundació