En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, de 27 d’abril de 2017 (des d’ara RGPD) l’informem a continuació de la política de
privacitat de FUNDACIÓ PRIVADA DAU, relativa al tractament de dades personals.
Titularitat
S’informa als / les usuaris / es que les dades personals comunicades seran incorporades a una base de dades titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA DAU, amb CIF G60184348, i domicili en Carrer de la Lletra C, 12-14 del P.I. de la Zona Franca, Barcelona, ​​tel. 93 348 08 58. Els /les usuaris /es podran posar-se en contacte amb la nostra delegada de protecció de dades a través de correu postal a l’adreça anteriorment esmentada o enviant un correu electrònic a info@laboratoridau.com.

Més informació al link.